Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy
Nya Skådebanan i Östergötland

Publiceringsdatum: 2018-05-24

För oss på Skådebanan är det viktigt att dina uppgifter hanteras varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen,GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Vi har därför uppdaterat vår personuppgiftspolicy så du kan läsa om vad vi samlar in, hur, varför och vilka rättigheter du har.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Nya Skådebanan i Östergötland  (org.nr. 802427-6597), nedan kallad Skådebanan, ansvarar för de personuppgifter som registreras.
Nya Skådebanan i Östergötland
Drottninggatan 40, 58227 Linköping, Sverige
Telefonnr: + 46 (0)13 - 12 88 73 E-post: info@skadebanan.nu
Organisationsnummer: 802427-6597
 
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna komma i kontakt med våra medlemmar och tala om vad vi har för erbjudanden gällande biljetter till olika kulturella evenemang, resor, genrep, utställningar o.s.v. Samt för att skicka nyhetsbrev och marknadsföring.
Personuppgifter
Vad för slags personuppgifter registreras?
De personuppgifter som registreras är namn och e-postadress för våra medlemmar. I de fall vi skickar fakturor registreras namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
 
Vilka lagliga grunder har vi för att samla in personuppgifter?
Skådebanan kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
När du köper biljetter till någon av de föreställningar Skådebanan förmedlar biljetter till, gäller i vissa fall villkoren de externa arrangörerna satt upp för hantering av personuppgifter, och i vissa fall Skådebanans rättsliga grund till att spara för att kunna kommunicera med dig som nuvarande kund, i form av nyhetsbrev, marknadsföring samt kundundersökningar samt för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen. Eller för att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig, t.ex. kunna kontakta dig för att informera om inställt evenemang eller liknande.

Behandling av uppgifter
Skådebanan kommer att använda dina personuppgifter för att:
skapa och hantera ditt medlemskap
registrera och hantera dina personuppgifter i samband med köp
besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
skicka erbjudanden samt nyhetsbrev
informera vinnare i tävlingar som arrangeras
skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen. För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig och om detta inte är möjligt kunna kontakta dig för att informera om detta, tex vid inställt evenemang.

Hur samlas personuppgifterna in?
När du gett ditt samtycke till oss kommer du att lämna uppgifter om dig till oss, tex namn och e-postadress så att vi kan kontakta dig med vårt nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.
Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar avseende anställning hos oss och jobbansökningar sparas bara i ändamål att kontakta dig om tjänster du ansökt till blir aktuella hos oss. Vi kan också komma att hantera personuppgifter om dig som du lämnat till oss av annan anledning, tex klagomål, tävlingar eller förfrågningar.

Skådebanan registrerar dina personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap
Vid registrering via formulär på vår hemsida
Vid bokning och köp på Skådebanan
Din prenumeration av nyhetsbrev
Ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter

Var lagras dina personuppgifter?
Skådebanan använder Fortnox som register för kunduppgifter, samt bokföring och fakturering. Dina personuppgifter lagras i detta externa system som heter Fortnox. Skådebanan har tagit ansvar för att säkerställa att de följer GDPR lagar och att det finns ett personuppgiftspolicy och avtal upprättat. Länk till deras policy: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/integritetspolicy/

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter enbart till företag med vilka vi etablerat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Exempelvis vid samarrangemang med andra aktörer eller arrangörer kan vi komma att dela personuppgifter som är relevanta för arrangemanget, Skådebanan tar ansvar för att dessa följer GDPR.
Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Personuppgifterna kommer inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till  ändamålen med behandlingen eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Icke aktiva medlemmars uppgifter kommer att sparas som längst i 3 år efter sista kontakten och kommer därefter raderas.
Vi kan inte radera dina uppgifter om det i de fall där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Vilka är dina rättigheter?
Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till att låta oss använda uppgifterna för ovan ändamål. Du har också rätt att skriftligen begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.
Vi kan inte radera dina uppgifter om det i de fall där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Skådebanan via info@skadebanan.nu

Uppgifter till dataskyddsinspektionen:
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Datainspektionen, Drottninggatan 29, Box 8114, 140 20 Stockholm
08-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se
 Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

www.datainspektionen.se