Kultur i äldreomsorgen

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har ibland svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. I Region Östergötland finns en vilja att kunna erbjuda de äldre som behöver stöd, tillgång till kultur. Region Östergötland har därför gett Skådebanan uppdrag att hantera:
- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida:
Kultur för äldre
Utbudskatalogen
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi.

Bokning 
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden.
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

må bra med kultur och natur

Må bra med kultur och natur ett komplement till vård och behandling. Aktiviteter finns inom områdena dans, konst/skapande, litteratur, hantverk och natur/trädgård.
Konceptet vilar på evidensen om kulturens och naturens betydelse för hälsa.
Målgruppen är patienter med ohälsa så som stressrelaterade besvär, smärta och oro som varit i kontakt med hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Aktiviteterna sker i samverkan med kulturaktörer i länet, till exempel institutioner, studieförbund och fria aktörer.
Syftet med aktiviteterna är att stärka patientens egenkraft. Fokus är det lustfyllda och prestationsfria, det är inte en kurs. Tempo och pauser anpassas efter målgruppen. 

Det är behandlande vårdpersonal som kan anmäla patienter.

Skådebanan Östergötland ansvarar för de operativa och administrativa delarna, enligt avtal med Region Östergötland från och med maj 2021.
Vår roll är att identifiera och koppla på kulturaktörer för programsättning och aktiviteter, se till att ledare genomför Region Östergötlands utbildning och administrera grupperna.
Det är också Skådebanan som tar emot anmälningar från hälso-och sjukvården och elevhälsa/ungdomshälsa.

Läs mer om Må bra med kultur och natur på 1177.

kultur för livet - körsång på skänningesanstalten

Riksskådebanans projekt Kultur för livet är ett utforskande inom Kriminalvården kring att upptäcka skapande möjligheter genom kulturella uttryck. Projektet genomförs 2023  i 6 av våra 8 regionala skådebanor och har olika karaktär i de olika regionerna, men gemensamma syften och riktlinjer:

  •  Utveckla metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänsla och social kompetens hos individer som är frihetsberövade
  • Bidra till en positiv inställning hos deltagarna att förändra sin livsstil
  • Projektet ska bredda och utveckla arbetssätt med konst/kultur inom Kriminalvårdens "Annan strukturerad verksamhet" (ASV)
  • Det ska vara en deltagande aktivitet som främjar och utvecklar klienterna på anstalten. Det är klienterna som utövar kulturaktiviteten i verksamheten, det räcker inte att de upplever kultur genom att beskåda andra kulturutövare.
  • Kulturarbetare/konstnärer/pedagoger som arbetar på anstalt/häkte/frivård ska vara professionella och aktiva inom sin kulturform 
Skådebanan Östergötland arbetar med den konstnärliga genren körsång på Kriminalvårdsanstalten Skänninge, under ledning av professionell körledare.

Det är inte tänkt att kulturuttrycken ska nå en publik i första hand. Det är den enskildes möjlighet att utöva kultur som står i fokus utifrån projektets grundtanke att en människa som upptäcker sina egna kreativa möjligheter, den människan kan också få verktyg till att göra nya och annorlunda val i sitt liv. Skådebanan ser också behovet av en humanistisk kraft i kriminalpolitisk debatt.
Projektet finasieras av Kriminalvården.

Genom att ge frihetsberövade individer tillgång till kultur och därmed förbättrade möjligheter att nå  sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling, bidrar projektet till fredliga och inkluderande samhällen, i enlighet med målområde 16 inom Agenda 2030.

Här finns en rapport om pilotprojektet från 2021 som finasierades av Postkodstiftelsen.