Kultur i äldreomsorgen

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har ibland svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. I Region Östergötland finns en vilja att kunna erbjuda de äldre som behöver stöd, tillgång till kultur. Region Östergötland har därför gett Skådebanan uppdrag att hantera:
- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida:
Kultur för äldre
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi.

Bokning 
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden.
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

må bra med kultur och natur

Må bra med kultur och natur ett komplement till vård och behandling. Aktiviteter finns inom områdena dans, konst/skapande, litteratur, hantverk och natur/trädgård.
Konceptet vilar på evidensen om kulturens och naturens betydelse för hälsa.
Målgruppen är patienter med ohälsa så som stressrelaterade besvär, smärta och oro som varit i kontakt med hälso- och sjukvården i Region Östergötland. Aktiviteterna sker i samverkan med kulturaktörer i länet, till exempel institutioner, studieförbund och fria aktörer.
Syftet med aktiviteterna är att stärka patientens egenkraft. Fokus är det lustfyllda och prestationsfria, det är inte en kurs. Tempo och pauser anpassas efter målgruppen. 

Det är behandlande vårdpersonal som kan anmäla patienter.

Skådebanan Östergötland ansvarar för de operativa och administrativa delarna, enligt avtal med Region Östergötland från och med maj 2021.
Vår roll är att identifiera och koppla på kulturaktörer för programsättning och aktiviteter, se till att ledare genomför Region Östergötlands utbildning och administrera grupperna.
Det är också Skådebanan som tar emot anmälningar från hälso-och sjukvården och elevhälsa/ungdomshälsa.

Läs mer om Må bra med kultur och natur på 1177.

kultur för livet - körsång på skänningesanstalten

Skådebanan Riks projekt Kultur för livet är ett utforskande inom Kriminalvården kring att upptäcka skapande möjligheter genom kulturella uttryck. Projektet genomförs 2023  i 6 av våra 8 regionala skådebanor och har olika karaktär i de olika regionerna, men gemensamma syften och riktlinjer:

  •  Utveckla metoder för att med kultur som verktyg stärka självkänsla och social kompetens hos individer som är frihetsberövade
  • Bidra till en positiv inställning hos deltagarna att förändra sin livsstil
  • Projektet ska bredda och utveckla arbetssätt med konst/kultur inom Kriminalvårdens "Annan strukturerad verksamhet" (ASV)
  • Det ska vara en deltagande aktivitet som främjar och utvecklar klienterna på anstalten. Det är klienterna som utövar kulturaktiviteten i verksamheten, det räcker inte att de upplever kultur genom att beskåda andra kulturutövare.
  • Kulturarbetare/konstnärer/pedagoger som arbetar på anstalt/häkte/frivård ska vara professionella och aktiva inom sin kulturform 
Skådebanan Östergötland arbetar med den konstnärliga genren körsång på Kriminalvårdsanstalten Skänninge, under ledning av professionell körledare.

Det är inte tänkt att kulturuttrycken ska nå en publik i första hand. Det är den enskildes möjlighet att utöva kultur som står i fokus utifrån projektets grundtanke att en människa som upptäcker sina egna kreativa möjligheter, den människan kan också få verktyg till att göra nya och annorlunda val i sitt liv. Skådebanan ser också behovet av en humanistisk kraft i kriminalpolitisk debatt.
Projektet finasieras av Kriminalvården.

Genom att ge frihetsberövade individer tillgång till kultur och därmed förbättrade möjligheter att nå  sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling, bidrar projektet till fredliga och inkluderande samhällen, i enlighet med målområde 16 inom Agenda 2030.

Här finns en rapport om pilotprojektet från 2021 som finasierades av Postkodstiftelsen.

kultur för livet - konst och form på SiS folåsa

Skådebanan Riks fick 2023 projektstöd från Postkodstiftelsen för att införa Kultur för livet även på SiS ungdomshem, runt om i landet. Läs mer om projektet här.
 

Skådebanan Östergötland arbetar sedan våren 2024 med den konstnärliga genren Konst och form på SiS Folåsa, under ledning av professionell konstpedagog och konstnär.

BILDKONST FÖR UNGA

Skådebanan vill väcka ungdomars intresse för bildkonst. I en värld där mycket handlar om yta vill vi undersöka, dyka djupt och förhoppningsvis väcka ett estetiskt intresse till liv. Vi vill visa att tankar och känslor kan gestaltas och att ens personliga tolkningar bildar en helhet tillsammans med övriga deltagare. Att vara en del av en gemenskap genom sitt skapande och deltagande i en utställning.
Vi vill bidra till att unga får mer utrymme i konsten, en värld som ibland upplevs tillhöra de vuxna.
Projektet genomförs med hjälp av bidrag från Kulturrådet.

Att vara ung idag - projekt år 2023

HÄR kan du se den digitala utställningen på Skådebanans Youtube-kanal. Utställningen är ca 11,5 minuter lång och kan ses både med och utan ljud

1. FÅGLARNA av Hanna Ejlertsson
2. THE WORLD OUTSIDE av Hilma Hasselblad
3. DOOR TO THE FUTURE av Julia Pettersson
4. ITURSLITEN av Ida Hagen
5. GLASKLART av Lina Zakrisson
6. KONTROLLFREAK av Linnéa Törnvall
7. ENSAM av Lovisa Strand
8. DECAY, I ADORE av Nathalie Elias
9. WE FUCCIN TIRED av Samiel Tesfamariam Gergish
10. VART TOG DU VÄGEN? av Rina Wistrand
11. THE LOST SELF av Tilda Oscarsson
12. CHARLATAN av Wilma Svensson

Fotografen och filmaren Alexander Lundkvist har varit inspiratör och arbetat med eleverna tillsammans med skolans lärare i bild och digitalt skapande.

S:t Lars gymnasiums bildelever har ställt ut digitala verk - i fysisk form.
2024
18 mars - 12 april - Ekholmens bibliotek

2023
17 april - 12 maj - Ljungsbro bibliotek
7 juni - 17 augusti Linköpings stadsbibliotek, Främre ljusgården - en trappa ner
18 augusti - 20 september - Malmslätts bibliotek
21 augusti - 10 september - Digital utställning på Bibliotek Agora 
30 oktober  - 5 november - Johannelunds bibliotek
8-22 november - Berga bibliotek